O nama


Autori albansko-srpskog rečnika

Merima Krijezi rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 1997. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2006. godine, odbranivši ma­gistarski rad pod nazivom Upotreba imperfekta u albanskom i srpskom jeziku, a naučno zvanje doktora nauka stekla je 2013. godine odbranivši doktorsku tezu pod nazivom Značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku. Zaposlena je kao docent na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Uni­verziteta u Beogradu. Učestvovala je na mnogobrojnim međunarodnim nauč­nim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autorka je i koautorka više dese­tina naučnih i stručnih radova prvenstveno iz oblasti teorijske i primenjene lingvistike albanskog i srpskog jezika. Od 2006. godine stalni je saradnik Za­voda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu; 2009–2010. god. bila je saradnik Zavoda za procenu kvaliteta nastave u Beogradu (predmeti: Albanski jezik i Albanska književnost), dok je u periodu 2004–2012. bila stalni saradnik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Sveske (Pančevo). Obla­sti njenog naučnog interesovanja obuhvataju u prvom redu filologiju i alba­nologiju, a posebno savremeni albanski jezik i književnost, morfologiju, soci­olingvistiku, frazeologiju, sintaksu, teoriju prevođenja i balkanistiku. Bavi se prevođenjem i do sada je objavila veliki broj prevoda, prevashodno književnih (proznih i poetskih dela) sa srpskog, albanskog i engleskog.

Ana Sivački rođena je 1978. godine u Beogradu. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Katedri za albanski jezik i književnost Filo­loškog fakulteta u Beogradu. Master rad na temu Uporedni prikaz istorijskog razvoja vokala u albanskom i srpskom jeziku odbranila je 2006. godine iz naučne oblasti istorijska fonetika. Zvanje doktora nauka stekla je 2017. godine odbra­nivši doktorsku disertaciju pod nazivom Frazeologizmi s konstituentom somat­skog porekla u albanskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom u oblasti kontrastivne albansko-srpske frazeologije. Za vreme doktorskih studija bila je angažovana kao saradnik u izvođenju nastave na Katedri za albanski je­zik u Beogradu na predmetima Uvod u albanologiju i Istorija albanskog jezika sa dijalektologijom. Profesionalno se bavi stručnim i tehničkim prevođenjem (srpski, engleski, albanski i francuski jezik), a sarađuje s mnogobrojnim
međunarodnim i domaćim organizacijama i institucijama u svojstvu lingvi­ste-konsultanta, prevodioca i lektora za srpski, engleski i albanski. Učestvo­vala je i izlagala na mnogim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autorka je i koautorka više desetina naučnih i stručnih radova prvenstveno iz oblasti komparativne i kontrastivne albanske i srpske frazeologije i kon­taktne lingvistike. Ostale oblasti naučnoistraživačkog interesovanja uključu­ju leksikografiju, semantiku, dijalektologiju albanskog jezika, komparativnu albansko-srpsku epiku, translatologiju i dr.

Predrag Mutavdžić (1967, Subotica) vanredni je profesor na Katedri za neohelenske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na kome je diplomirao na Katedri za albanski jezik i književnost (1991) kao i na Katedri za neohelenske studije (2000). Na Filološkom fakultetu odbranio je uspešno magistarsku tezu (1997), potom i doktorsku disertaciju (2003) na teme iz bal­kanske lingvistike. Tokom perioda 2011–2019. bio je uključen u projekat Mi­nistarstva prosvete, nauke i tehnološkog napretka Republike Srbije pod na­zivom Jezici i kulture u vremenu i prostoru. Osim učešća na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i skupovima, u svojstvu autora i koautora do sada je objavio niz priloga u značajnim časopisima i zbornicima radova koji su po­svećeni kontrastivnoj i komparativnoj balkanskoj lingvistici (mofrosintaksa padeža i glagolskih vremena), frazeologiji, multilingvizmu, sociolingvistici, istorijskoj standardizaciji savremenih balkanskih jezika kao i njihovom uče­nju. Takođe, autor je i nekoliko knjiga (Balkan i balkanologija, uvod u prouča­vanje jugoistočne Evrope /2003/, Gramatika savremenog grčkog jezika /2007/, Grčko-srpski rečnik idioma /2007/, Anegdote iz klasične helenske starine /2007/, Kratka povest o Grčkoj – stara Helada, Vizantija, savremeno i novo doba /2007/, Anegdote i zanimljivosti sa Balkana /2008/, Iz balkanske frazeologije /2016/).

Autori srpsko-albanskog rečnika

Ćemalj Murati rođen je 6. avgusta 1955. god. u mestu Tuin u Kičevu, Republika Severna Makedonija. Osnovne studije iz albanskog jezika i književ­nosti završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini (1975–1979). Magistrirao 1983. god. sa tezom Međusobni uticaji između albanskog i make­donskog, a 1989. godine stekao je zvanje doktora nauka filoloških nauka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, odbranivši disertaciju Slavizmi u albanskim govorima Makedonije. Od 1982. godine radi kao naučni savetnik na Odseku za jezike na Albanološkom institutu u Prištini. Od 1985. do 1986. godine boravio je na specijalizaciji u oblasti lingvistike na Univerzitetu Sor­bona u Parizu. Od 2008. godine član je Instituta za duhovno i kulturno nasle­đe Albanaca u Skoplju. Bio je dekan i univerzitetski profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Tetovu. U periodu 1990–2020, objavio je 43 dela u oblasti leksikografije, dijalektologije i istorije albanskog jezika, njegovih odnosa sa susednim jezicima, jezičke kulture, onomastike, balkanologije itd. Bio je glavni urednik časopisa Gjuha Shqipe (Albanski jezik) koji izdaje Albanološki institut u Prištini (1989–1990; 2005–2020.), glavni urednik časopisa Studime Albano­logjike (Albanološke studije) Instituta za duhovno i kulturno nasleđe Albanaca u Skoplju (2011–2018.), kao i osnivač i direktor Međunarodnog albanološkog seminara Državnog univerziteta u Tetovu (2007–2010.).

Hisen Matoši (1967), filolog, naučni savetnik na Odseku za književ­nost i direktor Albanološkog instituta u Prištini. Autor je nekoliko naučnih projekata koji su objavljeni u obliku monografija i više od 300 bibliografskih jedinica (književne i lingvističke studije, naučne recenzije, kritičke studije itd.), koje su objavljene u naučnim časopisima, kao i u štampi na Kosovu, u Albaniji, Severnoj Makedoniji itd. Profesionalni je i jezički urednik više dese­tina knjiga u oblasti albanoloških studija. Učestvovao je u više od 100 različitih naučnih aktivnosti organizovanih na Kosovu i u inostranstvu. Dugi niz godina predavao je albansku književnost i jezik na univerzitetu u Prištini, Prizrenu, Kosovskoj Mitrovici itd. Među njegovim najznačajnijim delima izdvajaju se monografije Poezija Ljazguša Poradecija u kontekstu evropske poezije i Stilovi u albanskoj književnosti između dva svetska rata.

Stručni saradnici

Sanja Miketić Subotić rođena je 1986. godine u Peći. Diplomirala je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini (sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici), na Katedri za srpski jezik i književnost. Uporedo sa srpskim jezikom, diplomirala je i na Katedri za engleski jezik i književnost na istom fakultetu. Doktorske studije je završila na Filološkom fakultetu Uni­verziteta u Beogradu gde je odbranila doktorsku disertaciju „Stavovi prema jeziku kod studentske populacije u Republici Srbiji (Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici kao studije slučaja)“. Zaposlena je na Katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini (sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici) od 2008. godine, najpre kao saradnik u nastavi i asistent, a 2017. godine izabra­na je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik. Naučno interesovanje je usmerila ka sociolingvističkim i leksikološkim istraživanji­ma. Pored nastavnog, bavi se i naučnim radom, kao istraživač na projektima koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije. Autor je više naučnih radova objavlјenih u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i koautor udžbenika za učenje srpskog jezika na Kosovu (na nivoima A1, A2 i B1).

Vlado Đukanović (Beograd, 1960). Diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1988. do 2003. godine radio je u Insti­tutu za srpski jezik SANU, a od 2003. do 2020. godine bio je vlasnik i direktor preduzeća Leksikom – jezički inženjering d.o.o. iz Beograda, u kome je vodio projekte iz oblasti primenjene lingvistike. Od 2002. godine radi na projektima lokalizacije softvera kompanije Majkrosoft kao terminolog i jezički modera­tor za srpski jezik. Autor je gramatika i koautor radnih svezaka za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole i koautor Slovenačko-srpskog i srpsko-slovenač­kog rečnika. Takođe, autor je scenarija za tri igrane serije o jeziku koje su emi­tovane na programima RTS-a (Govori kako treba, 1995; Kako se kaže, 1996; Dosije Iks i Oks, 2007), kao i serijala Srpski na kašičicu, koji je emitovan na TV Politika (2001–2002. god.). Od 2004. godine uređuje i vodi emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2.
Nvo “Centar za Socijalne Inicijative”  - obrada data baze, digitalizacija i dizajn.